2018 Men's DI College Rankings:

No. 1 Duke
No. 2 Albany
No. 3 Yale
No. 4 Maryland
No. 5 Denver
No. 6 Notre Dame
No. 7 Rutgers
No. 8 Ohio State
No. 9 Syracuse
No. 11 Johns Hopkins
No. 12 Loyola
No. 13 Penn State
No. 14 Towson
No. 15 Marquette
No. 16 Virginia
No. 17 Army
No. 18 Brown
No. 19 Boston U
No. 20 Richmond
No. 21 Villanova
No. 22 Navy
No. 23 Princeton
No. 24 Providence
No. 25 Bryant