a few interesting games tonight any updates?

Haup v Cswogue
JJ v Somers
Kberg v Chammy
LL/panas v 'pac
Mamo v Pelham

SWR v SET
STA v SJB